RESTAURANT & BAR

SOUP

( 27-10-2016 - 06:50 PM ) - View: 1167

 SOUP

 

 Súp Vi Cá Dầu Hào                                 120.000 VND

   Shark Fins Soup with Oyster Sauce

Súp Vi Cá Cua                                         120.000 VND

   Shark Fins Soup and Crab Meat

Súp Bào Ngư                                          60.000 VND
   Abalone Soup

Súp Hải Sản                                            20.000 VND

   Seafood Soup

Súp Cua Gà                                             20.000 VND 

   Crab and Chicken Soup

Súp Măng Cua                                         20.000 VND

   Asparagus Soup with Crab Meat

Súp Cua Nấm Tuyết                                 20.000 VND

   White Mushroom Soup and Crab Meat

Súp Rau                                                  15.000 VND
   Vegetables Soup

Súp Kem Gà                                             30.000 VND
   Cream of Chicken Soup

Súp Kem Cua                                           30.000 VND
   Cream of Crab Soup

Súp Hành                                                10.000 VND
   Onion Soup

 

Chúc quý Khách ngon miệng !
Enjoy your meal !

 

Chat với Green Hotel